Ohita ja siirry sisältöön

✓ 14 päivän harkinta-aika

✓ Nopea toimitus

✓ Ilmainen vakuutettu toimitus (Track&Tracen kanssa)

✓ Turvallinen maksu Klarna kautta

  Käyttöehdot

  Huomaa, että näistä yleisistä käyttöehdoista ei voi johtaa mitään oikeuksia. Ota yhteyttä lakimieheen, jos olet epävarma käyttöohjeen sisällöstä.

  Sisällysluettelo:

  1 artikla - Määritelmät

  2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

  3 artikla - Sovellettavuus

  4 artikla - Tarjous

  5 artikla - Sopimus

  6 artikla - Peruuttamisoikeus

  7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

  8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

  9 artikla - Hinta

  10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

  11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

  12 artikla - Toimien kesto: Määräaika, peruuttaminen ja jatkaminen

  13 artikla - Maksaminen

  14 artikla - Valitusmenettely

  15 artikla - Riidat

  16 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännökset

  1 artikla - Määritelmät

  Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

  1. Karenssiaika: Aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan; 
  2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa, ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa; 
  3. Päivä: kalenteripäivä; 
  4. Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti; 
  5. Pysyvä tietoväline: kaikki välineet, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin käyttää ja jäljentää muuttumattomina. 
  6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan aikana; 
  7. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etänä; 
  8. Etäsopimus: sopimus, jossa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa elinkeinonharjoittajan järjestämässä tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmässä sopimuksen tekohetkeen saakka; 
  9. Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa tilassa. 

  2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys  3 artikla - Sovellettavuus

  1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin, sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin. 
  2. Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä elinkeinonharjoittajan toimitiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä. 
  3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti on edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä annettava kuluttajan saataville sähköisessä muodossa siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä sähköisesti, ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti, tai muulla tavoin. 
  4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan analogisesti, ja jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin. 


  4 artikla - Tarjous

  1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on tehty tietyin ehdoin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa. 
  2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, niiden on oltava todellisia kuvia tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää. Erityisesti mainitaan virheet tarjouksessa, jota mainostetaan muualla kuin yrittäjän sivustolla, jolloin yrittäjän sivustolla olevia tietoja voidaan aina pitää ylivoimaisina. 
  3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti: 
  • Hinta sisältää verot; 
  • mahdolliset toimituskustannukset; 
  • miten sopimus tehdään ja mitä toimia se edellyttää; 
  • sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei; 
  • maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano; 
  • tarjouksen hyväksymisaika, tai aika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan; 
  • etäviestintätariffin suuruus, jos etäviestintäteknologian käyttökustannukset lasketaan muun, kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perustariffin perusteella; 
  • arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen; 
  • tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan korjata ne; 
  • kaikki muut kielet hollannin lisäksi, joilla sopimus voidaan tehdä; 
  • käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja 
  • etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos liiketoimi pitenee.

  5 artikla - Sopimus

  1. Sopimus syntyy, jollei kohdassa 4 säädetyistä ohjeista poiketa, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siinä asetetut ehdot täyttyvät. 
  2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksynnän vastaanottamisen. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan, kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tilauksen vastaanottamista. 
  3. Jos sopimus luodaan sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet. 
  4. Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - tutustua kuluttajan kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikkiin niihin seikkoihin ja tekijöihin, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta, tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja. 
  5. Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle: a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi tehdä valituksen; b. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta; c. tiedot takuusta ja nykyisestä myynnin jälkeisestä palvelusta; d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen täytäntöönpanoa; e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi, tai jos se on toistaiseksi voimassa oleva.
  6. Jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen. 

  6 artikla - Peruuttamisoikeus

  1. Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on 14 päivää aikaa purkaa sopimus, jos asiakas on saanut erilaisen tuotteen (koskee myös tuotteen materiaalia), väärän koon tai värin, tai viallisen tai vahingoittuneen tuotteen.
  2. Käsittelyjakson aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta varovasti. Hän avaa tai kokeilee tuotetta vain sen verran, kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti. 

  7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

  1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän vastaa enintään palautuskustannuksista. 
  2. Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa palautuksesta tai peruuttamisesta.

  8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

  1. Elinkeinonharjoittaja voi estää kuluttajaa käyttämästä peruuttamisoikeutta 2 ja 3 kohdassa säädetyin edellytyksin. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tästä selvästi tarjousta tehdessään, tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. 
  2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta 
  3. a. jotka elinkeinonharjoittaja on luonut kuluttajan eritelmien mukaisesti; b. jotka ovat selvästi luonteeltaan henkilökohtaisia; c. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi; d. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti; e. jonka hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa; f. yksittäisten sanoma- ja aikakauslehtien osalta g. ääni- ja kuvatallenteiden ja tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  4. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien palveluiden osalta. a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona; b. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä; c. vedonlyöntiin ja arpajaisiin liittyvät. 

  9 artikla - Hinta

  1. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei saa korottaa, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista tai ilmeisistä virheistä johtuvia hinnanmuutoksia. 
  2. Edellisestä kohdasta poiketen elinkeinonharjoittaja voi tarjota vaihtuvaan hintaan tuotteita tai palveluja, joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla, joihin hän ei voi vaikuttaa. Tämä yhteys vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä. 
  3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä. 
  4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja: a. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai muista määräyksistä; tai b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan. 
  5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

  10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

  1. Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut määritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset, sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleet lakisääteiset säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos näin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön. 
  2. Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan.

  11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

  1. Yritys noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia. 
  2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle. 
  3. Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklasta johdu muuta, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei pidemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus on viivästynyt, tai jos tilausta ei voida täyttää, tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja hänellä on oikeus mahdolliseen korvaukseen. 
  4. Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta. 
  5. Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Korvaavan artikkelin toimittamisesta ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi viimeistään toimituksen yhteydessä. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien artikkelien osalta. Yrittäjä vastaa mahdollisesta palautuslähetyksestä aiheutuvista kustannuksista. 
  6. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai tämän etukäteen nimeämälle ja yrittäjälle ilmoitetulle edustajalle, jollei nimenomaisesti toisin sovita. 


  12 artikla - Pitkäkestoiset liiketoimet: kesto, päättyminen ja jatkaminen

  Lopetus

  1. Kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka on tehty tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta, sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 
  2. Kuluttaja voi tehdä määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa määräajan päättyessä, sovellettavia irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. 
  3. Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset. 
  • irtisanoa ne milloin tahansa, eikä niitä voida rajoittaa irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona; 
  • ainakin päättää ne samalla tavalla kuin hän oli ne päättänyt; 
  • irtisanoa ne aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut. 

  Laajennus

  1. Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi. 
  2. Edellisestä kohdasta poiketen määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien tai -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan automaattisesti pidentää enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa pidentynyt sopimus päättymään pidennyksen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. 
  3. Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan ilman eri toimenpiteitä pidentää määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus irtisanomisajalla, joka ei ylitä yhtä kuukautta, ja irtisanomisajalla, joka ei ylitä kolmea kuukautta, jos sopimus koskee päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa. 
  4. Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.
   Kesto
  5. Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanominen ennen sovitun määräajan päättymistä ole kohtuullista ja oikeudenmukaista.

  13 artikla - Maksaminen

  1. Siltä osin kuin muuta päivämäärää ei ole sovittu, kuluttajan maksettavaksi kuuluvat summat on maksettava 14 päivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on palvelun tarjoamista koskeva sopimus, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta. 
  2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, yleisissä sopimusehdoissa ei saa koskaan määrätä yli 50 prosentin ennakkomaksusta. Kun ennakkomaksusta on sovittu, kuluttaja ei voi vedota mihinkään kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamista koskevaan oikeuteen ennen kuin sovittu ennakkomaksu on suoritettu. 
  3. Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan toimitetuissa tiedoissa olevista epätarkkuuksista tai määritellystä maksusta välittömästi toimijalle. 
  4. Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalta kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen. 

  14 artikla - Valitusmenettely

  1. Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely, ja yrittäjä käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti. 
  2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle kohtuullisessa ajassa, täydellisesti ja selkeästi kuvattuna, sen jälkeen kun kuluttaja on havainnut puutteet. 
  3. Elinkeinonharjoittajalle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottoviestin ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta. 
  4. Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä. 

  15 artikla - Riidat

  Jos tilauksessasi ilmenee ongelmia, voit pyytää hyvitystä ottamalla yhteyttä asiakastukeen. Pyyntöä tarkastellaan voimassa olevan palautuskäytäntömme mukaisesti (https://www.sondaro.fi/pages/palautuskaytanto). Suostut siihen, että palautuspyynnön lopputuloksesta riippumatta et aloita mitään riitaa maksulähteesi kanssa. Sondaro varmistaa, että riita-asiasi vahvistetaan yhtiön politiikan, ohjeiden, sääntöjen ja johdon harkinnan mukaisesti.

  16 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännökset

  Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisämääräykset tai määräykset eivät saa olla kuluttajan kannalta haitallisia, ja ne on kirjattava kirjallisesti, tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle.

  14 päivän harkinta-aika

  Turvallinen maksu Klarna kautta

  Ilmainen vakuutettu toimitus (Track & Tracen avulla)